top of page

FitMind OÜ privaatsuseeskiri

Käesolevas privaatsuseeskirjas antakse ülevaade sellest, milliseid triinparro.com portaali kasutaja (edaspidi ka Sina) isikuandmeid äriühing (edaspidi FitMind või Meie) portaali kaudu teenuste osutamisel töötleb, kuidas ja millistel eesmärkidel ta seda teeb ning millised on Sinu õigused seoses oma isikuandmetega. Kuna isikuandmed on andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, kohaldub käesolev privaatsuseeskiri ainult füüsilisest isikust kasutajatele ning mitte juriidilisest isikust kasutajatele.

 

Me järgime Sinu isikuandmete töötlemise kohta kehtestatud väga rangeid eeskirju, mis tulenevad Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitset käsitlevatest õigusaktidest, sh Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (edaspidi üldmäärus). 

 

Vastutav töötleja ja kontaktandmed

Sinu isikuandmete vastutav töötleja on FitMind OÜ. 

FitMind OÜ kontaktandmed:

Registrikood: 14100449

Telefon: +372 5322 6727

E-post: triin@triinparro.com

 

Isikuandmete kogumine

Kogume üldjuhul selliseid isikuandmeid, mis on Sinuga lepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks vajalikud. 

 

Kogume isikuandmeid järgmistest allikatest:

Sina ise (nt Sinu sisestatud ja jagatud andmed);

Samuti võime isikuandmeid koguda automaatselt (nt viis, kuidas Sa platvormi kasutad, Sinu kasutatavad digitaalsed seadmed, küpsised) statistilistel eesmärkidel.

 

Isikuandmete kasutamine

Selleks, et saaksime Sulle platvormi vahendusel teenuseid osutada, võib juhtuda, et pead meile või meie partneritele esitama teenuste osutamiseks vajalikke andmeid. Kui Sa nimetatud andmeid ei esita, ei saa me Sulle teenuseid osutada. Sellised andmed on alati vastavalt tähistatud.

 

Isikuandmed

 • Sinu tuvastamist võimaldavad andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, isikutunnistuse andmed

 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)

 • Sinu kasutajakonto andmed (nt e-posti aadress või soovi korral ka teised sotsiaalmeedia konto andmed)

 • Muud andmed (nt suhtluskeel)

 • Veebilehel tehtud tehingute andmed (nt kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, kohustuste täitmine, suhtlus)

 • Kontaktandmed (nt e-posti aadress, mobiiltelefoni number, postiaadress)

 • Teave lepingu täitmise kohta

 • Platvormil tehtud tehingute andmed ja lehitsemise andmed (nt Platvormil kasutatud teenused, sõlmitud lepingud, IP-aadress, veebilehitseja liik, eelistused, harjumused, rahulolu, ,suhtlus, andmed äriühingu korraldatud tarbijamängudes ja kampaaniates osalemise kohta)

 • Kõik Teie asjaomased isikuandmed

 

Töötlemise eesmärk

 • Lepingu sõlmimine 

 • Lepingu sõlmimine ja täitmine (sh Sinuga lepinguga seoses kontakteerumine)

 • Otseturustusteadete saatmine (ainult Sinu nõusolekul)

 • Küsitluste saatmine tagasiside saamiseks meie veebilehe ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks

 • Meie platvormi ja teenuste arendamine ja kvaliteedi tõstmine (nt analüüsime, kuidas ja milliste seadmete abil kasutajad tavaliselt meie platvormil liiguvad, et teha platvormi kasutajasõbralikumaks; analüüsime, millised tooted ja teenused on populaarsed, et neid prioriteetsena edasi arendada; analüüsime, millise profiiliga kasutajad ei täida oma kohustusi, et seeläbi oma süsteeme täiustada jne)

 • Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine

 • Meie õiguste ja huvide kaitsmine 

 

Õiguslikud alused

 • Lepingu sõlmimise ettevalmistamine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)

 • Töötleme Sinu isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Sinuhuve või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna isikuandmete allikad ja liigid on Sulle teada ning kuna meie tegevuses on objektiivselt oluline tagada lepingupartnerite usaldusväärsus, on see meie hinnangul õigustatud.

 • Lepingu sõlmimine ja täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b)

 • Sinu nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a)

 • Meie õigustatud huvi tagada oma veebilehe ja teenuste kvaliteet, areng ja konkurentsivõime (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

 • Meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c)

 • Meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f)

 

Me ei töötle Sinu eriliigilisi isikuandmeid ega andmeid süütegude toimepanemise kohta.

Võime töödelda Sinu isikuandmeid ka teistel eesmärkidel Sinu nõusoleku alusel. Töötlemise eesmärk ja muud detailid on sellisel juhul kirjeldatud nõusolekus.

Kui Sinu isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Sulõigus saada lisateavet ning esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

 

Isikuandmete edastamine

Sinu isikuandmete töötlemisel edastame Sinu isikuandmeid ka meie volitatud töötlejatele või kolmandatele isikutele. Selline edastamine toimub ainult järgnevatel tingimustel:

 

Volitatud töötlejad.

Kasutame Sinu isikuandmete töötlemiseks hoolikalt valitud teenusepakkujaid (volitatud töötlejad). Sealjuures jääme täielikult vastutavaks Sinu isikuandmete eest.

Kasutame järgmisi volitatud töötlejaid: turundus- ja küsitluste läbiviimisteenuste osutajad ja tööriistad, klienditoe teenusepakkujad, raamatupidamisteenuste osutajad, serverihaldus- ja serverimajutusteenuse osutajad, IT-teenuste pakkujad.

Kui Sa soovite üksikasjalikumat teavet meie volitatud töötlejate kohta (nt nende nimed ja asukohad), siis palun võtke meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

 

Kolmandad isikud.

Jagame Sinu isikuandmeid kolmandate isikutega ainult siis, kui see on sätestatud käesolevas privaatsuseeskirjas, kui see on nõutud kohalduva õiguse alusel (nt kui oleme kohustatud jagama isikuandmeid ametiasutustega) või Sinu nõusolekul või korraldusel.

 

Võime jagada Sinu isikuandmeid järgmiste kolmandate isikutega:

 • lepingu täitmiseks makseteenuste vahendajatega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meievahelise lepingu täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt b);

 • otseturunduse eesmärgil. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks Sinu nõusolek (üldmääruse art 6 lg 1 punkt a);

 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks ameti- ja korrakaitseasutustega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c);

 • meie õiguste ja huvide kaitseks inkassofirmade, advokaatide, kohtutäiturite jt asjaomaste isikutega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi oma õigusi ja huve kaitsta (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Sinu isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie õigustatud huvi ei kaalu üles Sinu huve või põhiõiguseid ja -vabadusi, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Kuna üldiselt edastame andmeid ainult siis, kui see on meie õiguste ja huvide kaitseks tõesti vajalik (ehk on toimunud Sinupoolne rikkumine või selle kahtlus), on see meie hinnangul õigustatud;

 • meie seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks audiitoritega. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja audiitortegevuse seadus);

 • meie seaduslike kohustuste täitmiseks või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvides, kui selline edastamine on vajalik tehingu tulemusena meie tegevuse või vara üleandmiseks või sellise tehingu perspektiivikuse hindamiseks. Sellisel juhul on isikuandmete edastamise õiguslikuks aluseks meie seadusest tulenevate kohustuste täitmine (üldmääruse art 6 lg 1 punkt c ja võlaõigusseadus) või meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi tehingut läbi viia või selle perspektiivikust hinnata (üldmääruse art 6 lg 1 punkt f). Edastame Sinu isikuandmeid ainult siis, kui oleme veendunud, et meie või meie tehingupartneri õigustatud huvi ei kaalu üles Sinu huve või põhiõiguseid ja -vabadusi, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid.

Kui Sinu isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on meie või kolmanda isiku õigustatud huvi, on Sulõigus saada lisateavet ja esitada igal ajal vastuväiteid sellise töötlemise suhtes. Selleks võtke meiega palun ühendust ülaltoodud kontaktandmetel.

 

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu

Üldiselt me Sinu isikuandmeid ise Euroopa Liidust välja ei edasta, ent meie volitatud töötlejad ja kolmandad isikud, kellele me isikuandmeid edastame võivad töödelda Sinu isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu. Juhul, kui see on vajalik, toimub edastamine ainult siis, kui meil on selleks seaduslik alus, sealhulgas ennekõike kui andmete saaja: i) asub riigis, kus on Euroopa Komisjoni hinnangul isikuandmete kaitse tagatud piisaval tasemel või ii) lepingu alusel, mis vastab Euroopa Liidu nõuetele isikuandmete edastamiseks väljaspool Euroopa Liitu asuvatele isikuandmete töötlejatele.

Kui soovite üksikasjalikumat teavet Sinu isikuandmete edastamise kohta väljapoole Euroopa Liitu (nt andmete saajate nimed ja edastamise seaduslik alus), siis palun võtke meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid.

 

Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Sinu isikuandmeid seni, kuni oleme selleks seadusega kohustatud (nt raamatupidamise seaduse kohaselt peame säilitama raamatupidamise algdokumente seitse aastat alates asjaomase majandusaasta lõpust) või kuni meil on õigustatud huvi seda teha (nt nõuete aegumistähtaegade lõpuni, et kaitsta vajadusel oma huve ja õigusi).

Üldjuhul säilitame isikuandmeid kuni 10 aastat pärast meievahelise kliendisuhte lõppemist.

Kui meie vahel kliendisuhet ei teki, säilitame Sinu isikuandmeid piiratud ulatuses kuni 10 aastat isikuandmete kogumisest.

Isikuandmete turvalisus

Me tagame, et kasutajaandmed on kättesaadavad vaid sellistele töötajatele, kellel peab tööülesannetest tulenevalt olema juurdepääs sellistele andmetele. Kõik FitMind OÜ töötajad on kohustatud hoidma andmeid salajas ja nad ei tohi jagada andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud eespool nimetatud eesmärkidel.

Isikuandmeid hoiustatakse ja arhiivitakse turvalises wix.com serveris, millele on ligipääs vaid vähestel isikutel. Turvalisus on tagatud rangete privaatsuse kaitse standarditega, mida täidavad kohusetundlikud kolmandast isikust partnerid.

Sinu õigused

Sul on enda isikuandmete suhtes kõik andmesubjekti õigused kohalduvate andmekaitsealaste õigusaktidega nõutud ulatuses, sealhulgas:

 • õigus saada asjaomast teavet isikuandmete töötlemise kohta;

 • õigus saada kinnitust selle kohta, kas isikuandmeid töödeldakse;

 • õigus saada isikuandmete koopia;

 • õigus nõuda, et me parandaks ebaõiged isikuandmed või täiendaks mittetäielikke isikuandmeid;

 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui: (i) isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud; (ii) Sa võtad isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks; (iii) Sa esitad vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes ja töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid; (iv) Sa esitad vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks otseturunduse eesmärkidel; (v) isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult; või (vi) isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust. Eelnevale vaatamata ei ole Sul õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui töötlemine on vajalik: (a) selleks, et täita meie seadusest tulenevat kohustust; või (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;

 • õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist, kui: (i) Sa vaidlustad isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab meil isikuandmete õigsust kontrollida; (ii) isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Sa ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist; (iii) me ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Sulle vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) Sa oled esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite, ajaks, kuni me kontrollime, kas meie õiguspärased põhjused kaaluvad üles Sinu põhjused. Kui isikuandmete töötlemine on piiratud, võime neid sellegipoolest töödelda: (a) Sinu nõusolekul; (b) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (c) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (d) seoses olulise avaliku huviga;

 • õigus andmete ülekandmisele ehk õigus saada isikuandmeid, mille Sa olete meile esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui: (i) töötlemine toimub Sinu nõusolekul või lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil; ning (ii) töödeldakse automatiseeritult. Kui see on tehniliselt teostatav, on Sul õigus nõuda, et me edastaksime andmed otse teisele vastutavale töötlejale. Sinu õiguse teostamisel ei saa me kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi;

 • õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub meie või kolmanda isiku õigustatud huvides. Sellisel juhul ei töötle me isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui me tõendame, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles Sinu huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil. Kui Sinu vastuväide puudutab Sinu isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil, puudub meil igal juhul õigus Sinu isikuandmeid edasi töödelda;

 • õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta. Selleks võite Sa võtta meiega ühendust ülaltoodud kontaktandmetel või kasutada teisi nõusoleku võtmisel tutvustatud võimalusi.

Selleks, et oma õigusi rakendada, võta palun meiega ühendust kasutades selleks ülaltoodud kontaktandmeid. Vastame Sinu taotlusele hiljemalt ühe kuu jooksul. Teatud juhtudel (võttes arvesse taotluse keerukust ja hulka) on meil õigus vastamise tähtaega kahe kuu võrra pikendada. Sellisel juhul teavitame me Sind sellest.

Kui Sa arvad, et Sinu õigusi on rikutud, palume esmalt ühendust võtta meiega, et olukord lahendada. Igal juhul on Sul õigus pöörduda kaebusega järelevalveasutuse poole liikmesriigis, kus on Sinu alaline elukoht või töökoht või Andmekaitse Inspektsiooni poole (www.aki.ee; info@aki.ee; Tatari 39, 10134 Tallinn, Eesti).

 

Küpsised

Me kasutame küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille veebilehe server Sinu kõvakettale salvestab. See võimaldab meil koguda teatud andmeid Sinu veebilehitsejast. Lisateavet leiab meie küpsistepoliitikast.

 

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele FitMind veebisaidilt või vastupidi on üksnes kiirviited meie platvormi kasutajatele kasulike teenuste või teemade juurde. Pane tähele, et kolmandate isikute veebisaitidel võivad kehtida teistsugused privaatsuseeskirjad ja/või turvastandardid, millega soovitame tutvuda.

 

Privaatsuseeskirja muutmine

Kui meie isikuandmete töötlemise praktika muutub või kui meil tekib vajadus privaatsuseeskirja muutmiseks tulenevalt kohalduvatest õigusaktidest, kohtu- või pädevate järelevalveasutuste praktikast või pädevate järelevalveasutuste suunistest, on meil õigus käesolevat privaatsuseeskirja ühepoolselt igal ajal muuta. Sellisel juhul teavitame Sind veebilehe või e-posti kaudu mõistlikult enne muudatuste jõustumist.

 

Kohalduv õigus

Kuna FitMind OÜ on Eesti Vabariigis registreeritud ettevõte, kohaldub Sinu isikuandmete töötlemisele Eesti Vabariigi õigus.

bottom of page